Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Výchovný záměr

Výchovný záměr

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.
Aby se děti mohly zdravě rozvíjet, a učit musí se cítit spokojené a v bezpečí. Učení dětí probíhá na základě prožitků a zkušeností, prostřednictvím vhodných činností. Při tom je nutné dbát na rovnováhu mezi řízením činností dětí, nepřímou účastí na jejich spontánních aktivitách a využíváním spontánně vzniklých situací.
Protože MŠ slouží dětem, jejich výchově a vzdělávání, podporujeme takové způsoby práce, které jsou pro děti, jejich rozvoj i postup v učení příznivé, vhodné, přirozené a dětem nejbližší. Podněcujeme nápaditost, tvořivost a fantazii dětí.

Důležité je pečovat o dobrý zdravotní stav dětí. Snažíme se poskytnout dětem dostatek spontánního pohybu na čerstvém vzduchu. Využíváme zahradu a její nové tělovýchovné vybavení.

Velkou pozornost věnujeme vztahům v dětském kolektivu. Pomocí prvků dramatické výchovy vedeme děti k vzájemné úctě a toleranci. Jednotlivé oblasti vzdělávání rozlišujeme na základě vztahů, které si děti vytvářejí k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Ve výchovném procesu respektujeme oblasti předškolního vzdělávání dle RVP.

  1. Dítě a jeho tělo
  2. Dítě a jeho psychika
  3. Dítě a ten druhý
  4. Dítě a společnost
  5. Dítě a svět

Rozvoj osobnosti dítěte probíhá na podkladě výběru činností, které vyplývají z jednotlivých oblastí vzdělávání /viz. témata TVP/.