Mateřská škola Zdounky

Středem zájmu naší MŠ bude vždy dítě, jeho zdraví, bezpečí a uspokojení jeho potřeb.

Pravidla naší školy

Pravidla naší školy

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Vydal: Mateřská škola Zdounky, okres Kroměříž
Schválil: ředitelka školy – Miroslava Zbořilová
Účinnost: od 1.1. 2020 
Závaznost: Směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola Zdounky, okres Kroměříž stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovený počet dětí pro 3 třídy.

1. Děti poslední rok před zahájením povinné školní docházky./ tyto děti se přijímají přednostně podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění/.

2. Děti jejichž rodiče mají trvalé bydliště ve Zdounkách a obcích patřících ke Zdounkám – dle vyhlášky o spádovosti obcí /Nětčice, Těšánky, Divoky, Cvrčovice a další vesnice – Milovice, Soběsuky, Skržice/  
                     
3. Děti, které k 31.8. 2020 dovrší 4 let a děti, které k 31.8. 2020 dovrší 3 let. 

4. Sourozenec dítěte, který se bude ve škol. roce 2020-2021 vzdělávat v naší MŠ.

Mladší děti mohou být přijaty, pouze pokud bude volné místo v MŠ a dítě dovrší 3 let do 31. 12. 2020.
 
Během školního roku může být dítě přijato, pokud je volné místo.

TISKOPISY POTŘEBNÉ K ZÁPISU SI VYZVEDNĚTE  7. 5. 2020 

OD 8 HODIN   DO 12 HODIN V ŘEDITELNĚ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZDOUNKY PROBĚHNE 14.5. 2020 

OD 8 HODIN   DO 12 HODIN V ŘEDITELNĚ ŠKOLY

 

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání – školné

Základní částka pro měsíce září 2019 až červen 2020 je stanovena na 250,- Kč za měsíc. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a má potvrzení od lékaře o nemoci, je základní částka snížena na polovinu tj. 125,- Kč.  Zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v měsíci / z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte/, je základní částka stanovena v plné výši na 250,- Kč.

Zákonní zástupci nových dětí budou seznámeni se stanovenou výší školného při zápisu a  na zahajovací schůzce, která se bude konat 10. 9. 2019. 
Způsob úhrady školného:
Školné hradí zákonný zástupce dítěte převodem na účet školy. Školné je splatné za kalendářní měsíc od 10-tého do 15. dne příslušného měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí školné, může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (§ 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb.).

 

Cena stravného:

Věková skupina 3 až 6 let:

Přesnídávka 10 Kč
Oběd 21 Kč
Odpolední svačinka 7 Kč
Celý den 38 Kč

Věková skupina 7 až 11 let /děti, které od 1.9. 2019 do 31.8. 2020 dosáhnou věku 7 let/:

Přesnídávka 10 Kč
Oběd 23 Kč
Odpolední svačinka 7 Kč
Celý den 40 Kč

Rodiče budou stravu hradit převodem z vlastního účtu na účet školy od 10-tého do 15-tého dne v měsíci /vždy za uplynulý měsíc/.

Školní řád v pdf formátu naleznete zde